AAA
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie

„Umiej być przyjacielem, a znajdziesz przyjaciół.”
Ignacy Krasicki

Witaj na naszej stronie

Świetlica i stołówka szkolna

 

  Świetlica szkolna jest czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 - 1600


kierownik świetlicy: mgr Małgorzata Człapa

   

Informujemy, że stołówka szkolna rozpocznie pracę od 16 września 2020 r.

 

 

 

Koszt obiadów za miesiąc wrzesień 2020 r. wynosi 49,50 złotych (11 obiadów x 4,50 zł).

 

 

 

Opłaty za posiłki należy regulować przelewem najpóźniej do 18.09.2020 r. na nr konta:

 

61 1240 3451 1111 0010 6146 2149

 

Rodzice proszeni są o dokładny opis przelewu (imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc opłaty) i niewpłacanie należności za posiłki "na zapas" (należy płacić tylko za jeden miesiąc i w danym miesiącu).

 

W dalszym ciągu istnieje możliwość zapisu dzieci na obiady na nowy rok szkolny 2020/2021 poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka na obiady”  i złożenie jej u wychowawcy świetlicy, intendenta lub kierownika świetlicy.

 

Jednocześnie informujemy, iż nadpłata z marca 2020 r. zostanie przeniesiona na poczet wpłat za obiady za październik (informacja zostanie przekazana indywidulanie do każdego Rodzica).

W sytuacji rezygnacji z obiadów Rodzic wypełnia oświadczenie o rezygnacji i dostarcza do szkoły wraz z numerem konta w celu zwrotu nadpłaty za marzec.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących obiadów, świetlicy szkolnej lub dowozów proszę o kontakt za pośrednictwem e-dziennika z kierownikiem świetlicy – p. Małgorzatą Człapa.

 

 

 

Regulamin świetlicy szkolnej


 1. Świetlica szkolna mieści się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tusznie i jest czynna od  7.30 – 16.00.

 2. Na zajęcia ruchowe wykorzystywany jest korytarz.

 3. Rodzice, którzy chcą aby ich dzieci korzystały ze świetlicy szkolnej wypełniają kartę zapisu dziecka.

 4. Uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać świetlicy. O każdym wyjściu ze świetlicy uczniowie informują wychowawcę z którym mają zajęcia.

 5. Zwolnienie z zajęć świetlicowych w danym dniu wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.

 6. W świetlicy organizowane są również zajęcia dla dzieci nie zapisanych oczekujących na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych, mających przerwy między lekcjami lub nie uczestniczących w zajęciach na pływalni.

 7. Kierownik świetlicy współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy społecznej w zakresie organizowania bezpłatnych obiadów.

 8. Dzieci dowożone do i ze szkoły przekazywane są wychowawcom świetlicy przez opikunów sprawujących opiekę nad uczniami w autobusie szkolnym.

 9. Opinie na temat złego zachowania uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej przekazywane są wychowawcom klas i rodzicom uczniów.

 10. O wypadkach zaistniałych w czasie zajęć świetlicowych powiadamiany jest natychmiast dyrektor szkoły.

 11. W świetlicy przeprowadzane są zajęcia wg harmonogramu ustalonego na początku każdego roku szkolnego.

 12.  Sporządzany jest roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej uwzględniający priorytety MEN na dany rok szkolny oraz uwzgledniajacy zapotrzebowanie rodziców.

 13. Regulamin świetlicy przyjmują do wiadomości wychowawcy świetlicy, rodzice uczniów i dzieci.

 14. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam sie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych w szkole.

W razie braku możliwości odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej, po godz. 16.00 świetlica nie zapewnia dziecku opieki.

 

Regulamin stołówki szkolnej 

 

 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie.

 2. Z obiadów mogą korzystać uczniowie klas I – VIII oraz pracownicy szkoły.

 3. Opłaty z tytułu kosztów żywienia dziecka należy wnosić do 6 dnia każdego miesiąca. O ewentualnej niemożliwości uiszczenia opłaty w terminie należy powiadomić kierownika świetlicy.

 4. Jednostkowy koszt obiadów ustala dyrektor szkoły i może on być zmieniony w trakcie roku szkolnego ze względu na wzrost cen produktów żywieniowych.

 5. O nie korzystaniu z obiadów z powodu choroby dziecka, należy powiadomić kierownika świetlicy, intendenta lub sekretariat szkoły. Odpisy za obiady dokonywane będą po powiadomieniu w danym dniu – nie później niż do godziny 9.00.

 6. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu wyjazdu zorganizowanego (np. wycieczki szkolnej) należy powiadomić kierownika świetlicy lub intendenta nie później niż trzy dni przed planowaną nieobecnością.

 7. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy zakupie obiadów na następny miesiąc.

 8. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.

 9. Obiady wydawane są na dwóch długich przerwach w godzinach: 11.30 – 11.50 i 12.35 – 12.55.

 10. Uczniowie korzystają z obiadów w dwóch grupach zgodnie z pisemną informacją zamieszczoną przy wejściu do stołówki.

 11. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia tornistrów i kurtek poza jadalnią w miejscach do tego wyznazonych.

 12. Osoby niekorzystające z posiłków (rodzice, opiekunowie) nie mają prawa wstępu do pomieszczeń jadalni.

 13. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem posiłków (nie biegać, przepuszczać osoby niosące obiad, dbać o najmłodszych dając im pierszeństwo zjedzenia obiadu).

 14. Wszyscy użytkownicy stołówki mają dbać o porządek przy stolikach (odnosić po sobie naczynia obiadowe, wsuwać krzesła itp.).

 15. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony praw do korzystania z obiadów.