AAA
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie

„Umiej być przyjacielem, a znajdziesz przyjaciół.”
Ignacy Krasicki

Witaj na naszej stronie

Świetlica i stołówka szkolna

 

  Świetlica szkolna jest czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 - 1600


kierownik świetlicy: mgr Monika Oleksiewicz

  


Informacja na temat płatności za obiady

 

Miesiąc                        Kwota        Termin płatności do:       
Styczeń 2019 r. 73,50 zł     10 stycznia
Luty 2019 r. 35 zł 6 lutego
Marzec 2019r. 73,50 zł 6 marca
Kwiecień 2019 r. 45,50 zł 6 kwietnia
Maj 2019 r. 66,50 zł 10 maja
Czerwiec 42,00 zł 10 czerwca

 

 

1. Od miesiąca października wpłaty można dokonywać wyłącznie na konto:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tuszynie,
Banko PEKO SA I Oddział w Tuszynie           

NR    61 1240 3451 1111 0010 6146 2149

 

2. W TYTULE WPŁATY NALEŻY PODAĆ:

 IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ , SZKOŁĘ ORAZ WYSOKOŚĆ WPŁATY ZA KAŻDY MIESIĄC OD KAŻDEGO DZIECKA OD KTÓREGO DOKONYWANA JEST PŁATNOŚĆ.

np. Jan Kowalski SP NR 1 Tuszyn, kl. VI d, styczeń 73,50zł, luty 35 zł,  Julia Kowalska SP NR 1 Tuszyn, kl. III c, styczeń 70,00zł, luty 35 zł


3. WPŁACAĆ MOŻNA RÓWNIEŻ ZA DWA , TRZY, CZTERY MIESIĄCE Z GÓRY, WTEDY ODLICZENIA ZA NIEOBECNOŚĆ DZIECKA BĘDĄ DOKONYWANE W KOLEJNYM MIESIĄCU. RODZIC SAM NIE MOŻE DOKONYWAĆ ODLICZEŃ. ODLICZENIA BĘDĄ DOKONYWANE PRZEZ SZKOŁĘ, W TAKIEJ SYTUACJI RODZIC  OTRZYMA INFORMACJĘ W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM O WYSOKOŚCI WPŁAT NA DANY MIESIĄC.


Jadłospis 


jadłospis 3.06 - 7.06. 2019 r. - zobacz

jadłospis 10.06 - 18.06. 2019 r. - zobacz

 

 

 

 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 1. Świetlica szkolna mieści się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tusznie i jest czynna od  7.30 – 16.00.
 2. Na zajęcia ruchowe wykorzystywany jest korytarz.
 3. Rodzice, którzy chcą aby ich dzieci korzystały ze świetlicy szkolnej wypełniają kartę zapisu dziecka.
 4. Uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać świetlicy. O każdym wyjściu ze świetlicy uczniowie informują wychowawcę z którym mają zajęcia.
 5. Zwolnienie z zajęć świetlicowych w danym dniu wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.
 6. W świetlicy organizowane są również zajęcia dla dzieci nie zapisanych oczekujących na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych, mających przerwy między lekcjami lub nie uczestniczących w zajęciach na pływalni.
 7. Kierownik świetlicy współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy społecznej w zakresie organizowania bezpłatnych obiadów.
 8. Dzieci dowożone do i ze szkoły przekazywane są wychowawcom świetlicy przez opikunów sprawujących opiekę nad uczniami w autobusie szkolnym.
 9. Opinie na temat złego zachowania uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej przekazywane są wychowawcom klas i rodzicom uczniów.
 10. O wypadkach zaistniałych w czasie zajęć świetlicowych powiadamiany jest natychmiast dyrektor szkoły.
 11. W świetlicy przeprowadzane są zajęcia wg harmonogramu ustalonego na początku każdego roku szkolnego.
 12.  Sporządzany jest roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej uwzględniający priorytety MEN na dany rok szkolny oraz uwzgledniajacy zapotrzebowanie rodziców.
 13. Regulamin świetlicy przyjmują do wiadomości wychowawcy świetlicy, rodzice uczniów i dzieci.
 14. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam sie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych w szkole.

W razie braku możliwości odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej, po godz. 16.00 świetlica nie zapewnia dziecku opieki.

 

Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie

 

 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie.
 2. Z obiadów mogą korzystać uczniowie klas I – VIII oraz pracownicy szkoły.
 3. Opłaty z tytułu kosztów żywienia dziecka należy wnosić do 6 dnia każdego miesiąca. O ewentualnej niemożliwości uiszczenia opłaty w terminie należy powiadomić kierownika świetlicy.
 4. Jednostkowy koszt obiadów ustala dyrektor szkoły i może on być zmieniony w trakcie roku szkolnego ze względu na wzrost cen produktów żywieniowych.
 5. O nie korzystaniu z obiadów z powodu choroby dziecka, należy powiadomić kierownika świetlicy, intendenta lub sekretariat szkoły. Odpisy za obiady dokonywane będą po powiadomieniu w danym dniu – nie później niż do godziny 9.00.
 6. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu wyjazdu zorganizowanego (np. wycieczki szkolnej) należy powiadomić kierownika świetlicy lub intendenta nie później niż trzy dni przed planowaną nieobecnością.
 7. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy zakupie obiadów na następny miesiąc.
 8. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
 9. Obiady wydawane są na dwóch długich przerwach w godzinach: 11.30 – 11.50 i 12.35 – 12.55.
 10. Uczniowie korzystają z obiadów w dwóch grupach zgodnie z pisemną informacją zamieszczoną przy wejściu do stołówki.
 11. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia tornistrów i kurtek poza jadalnią w miejscach do tego wyznazonych.
 12. Osoby niekorzystające z posiłków (rodzice, opiekunowie) nie mają prawa wstępu do pomieszczeń jadalni.
 13. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem posiłków (nie biegać, przepuszczać osoby niosące obiad, dbać o najmłodszych dając im pierszeństwo zjedzenia obiadu).
 14. Wszyscy użytkownicy stołówki mają dbać o porządek przy stolikach (odnosić po sobie naczynia obiadowe, wsuwać krzesła itp.).
 15. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony praw do korzystania z obiadów.